Trên cơ sở Tổ Thư viện thuộc Phòng Tổ chức – Hành chính trực thuộc trường Đại học Kinh tế. Ngày 04/01/2010 Giám đốc Đại học Huế ký quyết định thành lậpTrung tâm Thông tin Thư viện, Trường Đại học Kinh tế Huế theo Quyết định số 50/QĐ-ĐHH-TCNS.

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, năm 2020 Trung tâm Thông tin Thư viện đã sát nhập với Phòng Công tác sinh viên trở thành phòng Công tác Sinh viên – Thư viện (CTSV-TV)

Phòng CTSV –TV hiện nay có 13 cán bộ, công nhân viên chức và NLĐ, cơ cấu gồm: 01 Trưởng phòng, 01 Phó phòng và có 03 Tổ chức năng bao gồm: Tổ Thư viện, Tổ Công tác sinh viên và Tổ Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp .