Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/5372
Title: Bài giảng: Quản trị tài chính
Authors: Ths. Nguyễn, Thị Trà My
Keywords: Quản trị
Tài chính
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Huế
Abstract: Bài giảng này gồm có 8 chương. Chương 1: Tổng quan về quản trị tài chính; Chương 2: Giá trị tiền tệ theo thời gian; Chương 3: Quản trị tài sản cố định; Chương 4: Quản trị tài sản lưu động; Chương 5: Lợi nhuận và rủi ro; Chương 6: Quản trị đầu tư; Chương 7: Chi phí sử dụng vốn; Chương 8: Phân tích tài chính doanh nghiệp.
URI: http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/5372
Appears in Collections:BG Quản trị kinh doanh tổng hợpItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.