Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/DHKTHue_123456789/6386
Title: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI
Authors: GVHD Phan, Thanh Hoàn
HVTH Đào, Ngọc Phương
Keywords: quản trị kinh doanh
quản lý dự án đầu tư
tỉnh Quảng Bình
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
Abstract: 1. Tính cấp thiết của đề tài Những năm gần đây, công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nói chung và tại Ban QLDA Môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới nói riêng đã có những chuyển biến tích cực từ quy trình, nội dung, phương thức quản lý và thực hiện. Tuy vậy, hoạt động quản lý dự án đầu tư xây dựng chứa đựng nhiều khía cạnh phức tạp, dẫn đến việc quản lý và thực hiện các dự án còn bộc lộ một số bất cập: Thực hiện dự án chậm, vốn bố trí cho các dự án đầu tư xây dựng còn thiếu và chậm so với yêu cầu, các dự án ODA khả năng giải ngân thấp so với cam kết đối với Nhà tài trợ, công tác thanh quyết toán kéo dài, công trình chậm được đưa vào sử dụng dẫn đến hiệu quả đầu tư hạn chế,... Việc nghiên cứu đề tài này có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận học thuật lẫn thực tiễn, góp phần cung cấp thông tin có tính khoa học cho các nhà quản lý và hoạch định chính sách cũng như các bên liên quan nhằm quản lý tốt hơn dự án đầu tư xây dựng tại Ban QLDA Môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới. 2. Phương pháp nghiên cứu Luận văn đã sử dụng các phương pháp như: phương pháp điều tra, thu thập số liệu; phương pháp tổng hợp và phân tích số liệu nhằm giải quyết các mục tiêu nghiên cứu. 3. Kết quả nghiên cứu và những đóng góp khoa học của luận văn Kết quả nghiên cứu của luận văn đã hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban QLDA Môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới; Đánh giá thực trạng công tác quản lý dự án và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban QLDA Môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban QLDA Môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới trong thời gian tới.
Description: Luận văn gồm 150 trang
URI: http://hdl.handle.net/DHKTHue_123456789/6386
Appears in Collections:LV Khóa 2017-2019 BV đợt 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
77. DAO NGOC PHUONG.pdf4.91 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.