Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/DHKTHue_123456789/5674
Title: Hoàn thiện công tác quản lý thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo hiểm xã hội TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Authors: GVHD: Trịnh, Văn Sơn
HV: Phạm, Thị Thanh Xuân
Keywords: bảo hiểm xã hội
Đồng Hới
Quảng Bình
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh Tế
Abstract: Trên cơ sở tổng hợp các lý luận và thực tiễn về công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội. Luận văn đã chỉ rõ thực trạng công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại đơn vị nghiên cứu và từ đó luận văn đã chỉ rõ công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc nhìn chung đã có những cải thiện nhưng chất lượng chưa cao, chưa phát huy được hết tiềm năng ở địa bàn, nợ đọng còn diễn ra. Từ đó luận văn đã đề xuất và giới thiệu những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Description: Luận văn gồm 98 trang
URI: http://hdl.handle.net/DHKTHue_123456789/5674
Appears in Collections:LV Khóa 2016-2018 BV đợt 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
79. PHAM THI THANH XUAN.pdf949.76 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.