Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/DHKTHue_123456789/5672
Title: Phát triển các hình thức hoạt động xúc tiến thương mại thị trường nội địa tại Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình
Authors: GVHD: Nguyễn, Văn Phát
HV: Hoàng, Thị Hải Vinh
Keywords: sở công thương
xúc tiến thương mại
Quảng Bình
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh Tế
Abstract: Nghiên cứu đã đánh giá được thực trạng phát triển các hình thức hoạt động XTTM thị trường nội địa tại Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình. Phân tích các ý kiến đánh giá của doanh nghiệp thông qua kết quả phiếu điều tra về tình hình tham gia các chương trình XTTM của doanh nghiệp. Định hướng, mục tiêu và đề xuất các nhóm giải pháp để phát triển các hình thức hoạt động XTTM thị trường nội địa tại Sở Công Thương tỉnh QB trong thời gian tới.
Description: Luận văn gồm 101 trang
URI: http://hdl.handle.net/DHKTHue_123456789/5672
Appears in Collections:LV Khóa 2016-2018 BV đợt 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
77. HOANG THI HAI VINH.pdf1.16 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.