Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/DHKTHue_123456789/5671
Title: Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Sê Kong - Lào
Authors: GVHD: Hoàng, Triệu Huy
HV: Latsamy, Vanlabeu
Keywords: Ngân sách nhà nước
đầu tư công
tỉnh Sê Kong
Lào
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh Tế
Abstract: - Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về việc quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Sê Kong - Phân tích thực trạng công tác quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Sê Kong - Phân tích một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tư công từ ngu ồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh sê kong trong thời gian tới
Description: Luận văn gồm 85 trang
URI: http://hdl.handle.net/DHKTHue_123456789/5671
Appears in Collections:LV Khóa 2016-2018 BV đợt 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
76. LATSAMY VANLABEUAM.pdf777.43 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.