Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/DHKTHue_123456789/5669
Title: Giải pháp thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh Quảng Bình
Authors: GVHD: Bùi, Dũng Thể
HV: Võ, Văn Tùng
Keywords: thu hút đầu tư
khu công nghiệp
Quảng Bình
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh Tế
Abstract: - Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về thu hút đầu tư vào các KCN; - Phân tích thực trạng thu hút đầu tư tại vào KCN trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2010-2017; - Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư vào các KCN của tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.
Description: Luận văn gồm 98 trang
URI: http://hdl.handle.net/DHKTHue_123456789/5669
Appears in Collections:LV Khóa 2016-2018 BV đợt 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
74. VO VAN TUNG.pdf1.41 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.