Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/DHKTHue_123456789/5668
Title: Hoàn thiện công tác Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình
Authors: GVHD: Hoàng, Triệu Huy
HV: Võ, Văn Tuấn
Keywords: đầu tư xây dựng
ngân sách nhà nước
Huyện Lệ Thủy
Quảng Bình
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh Tế
Abstract: Luận văn đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn của công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình. Đồng thời, đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình thời gian qua. Từ đó đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm tiếp tục đổi mới, hoàn thiện công tác kiểm soát chi, nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng của các nguồn vốn NSNN.
Description: Luận văn gồm 84 trang
URI: http://hdl.handle.net/DHKTHue_123456789/5668
Appears in Collections:LV Khóa 2016-2018 BV đợt 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
73. VO VAN TUAN.pdf659.85 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.