Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/DHKTHue_123456789/5666
Title: Phát triển kinh tế nông hộ ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
Authors: GVHD: Nguyễn, Ngọc Châu
HV: Đinh, Minh Tuấn
Keywords: Kinh tế nông hộ
huyện Minh Hóa
Quảng Bình
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh Tế
Abstract: Qua nghiên cứu đánh giá, phân tích cho thấy, kết quả hoạt động SXKD của các hộ trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả nhất định; song chưa tương xứng với điều kiện, tiềm năng sẵn có, chưa khai thác hết các lợi thế của mình; hộ nghèo, hộ cận nghèo còn chiếm số lượng lớn. Luận văn đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển kinh tế nông hộ trên địa bàn huyện, trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện nói riêng và hội nhập kinh tế quốc tế nói chung.
Description: Luận văn gồm 89 trang
URI: http://hdl.handle.net/DHKTHue_123456789/5666
Appears in Collections:LV Khóa 2016-2018 BV đợt 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
71. DINH MINH TUAN.pdf836 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.