Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/DHKTHue_123456789/5665
Title: Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Ban quản lý dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị
Authors: GVHD: Hoàng, Quang Thành
HV: Nguyễn, Đăng Trình
Keywords: quản lý dự án
đầu tư xây dựng
nông nghiệp
Quảng Trị
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh Tế
Abstract: Đề tài tập hệ thống hóa góp phần làm rõ cơ sở lý luận về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, phân tích đánh giá thực trạng, chỉ ra các kết quả đạt được, các hạn chế tồn tại và nguyên nhân trong công tác QLDA đầu tư xây dựng tại Ban QLDA Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị. Từ đó, đề xuất bảy nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện công tác này tại đơn vị trong những năm tới.
Description: Luận văn gồm 98 trang
URI: http://hdl.handle.net/DHKTHue_123456789/5665
Appears in Collections:LV Khóa 2016-2018 BV đợt 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
70. NGUYEN DANG TRINH.pdf832.31 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.