Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/DHKTHue_123456789/5664
Title: Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Authors: GVHD: Bùi, Đức Tính
HV: Nguyễn, Thị Thu Trang
Keywords: Kế hoạch - tài chính
ngân sách nhà nước
Đồng Hới
Quảng Bình
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh Tế
Abstract: - Hệ thống những vấn đề lý luận quản lý ngân sách nhà nước. - Phân tích thực trạng quản lý ngân sách của thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2014 - 2016. - Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới.
Description: Luận văn gồm 97 trang
URI: http://hdl.handle.net/DHKTHue_123456789/5664
Appears in Collections:LV Khóa 2016-2018 BV đợt 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
69. NGUYEN THI THU TRANG.pdf812.05 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.