Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/DHKTHue_123456789/5663
Title: Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
Authors: GVHD: Mai, Văn Xuân
HV: Lê, Thị Huyền Trang
Keywords: dịch vụ hành chính công
người dân
huyện Vĩnh Linh
Quảng Trị
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh Tế
Abstract: Hệ thống hóa và bổ sung cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng dịch vụ hành chính công. Phân tích, đánh giá các nhân tố tác động đến sự hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ hành chính công của UBND huyện Vĩnh Linh. Đề xuất các giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công.
Description: Luận văn gồm 103 trang
URI: http://hdl.handle.net/DHKTHue_123456789/5663
Appears in Collections:LV Khóa 2016-2018 BV đợt 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
68. LE THI HUYEN TRANG.pdf1.29 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.