DANH SÁCH ĐÃ ĐĂNG KÝ NHƯNG CHƯA XỬ LÝ
 
Số TT Số CMND Mã số SV Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ Ngày đăng ký