Hình bìa

Phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình /

Loại tài liệu: Mixed Material -Tài liệu hổn hợp
Tác giả: Mai Xuân Anh Huyên
Đề mục: Quản lý kinh tế
Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Huế
Tác giả phụ: PGS.TS. Nguyễn Đăng Hào, hướng dẫn
Ngày xuất bản: 2024.
Định dạng: pdf
Phạm vi: Bản đánh máy.
Bản quyền: Trường Đại học Kinh tế Huế

0 Lượt xem | 0 Lượt tải

DANH SÁCH TÀI LIỆU
13.LV_Mai Xuân Anh Huyên - huyen mai.pdf 818738 Kb XemTải
Sách tương tự